பூகம்பம் (..A Japan Effect)


ஏன் இந்த சோகம்...
பூமித்தாயின் கோபம்..
யாருடைய சாபம்..
அது எங்கோ
மனிதர்கள் செய்த பாவம்.

No comments: