தேடி

பிரமிளின் கவிதைத்தொகுப்பொன்றை
வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்
பக். 102ல்
செத்து சருகாகி
ஓரடையாளமாகியிருந்தது
பூச்சியொன்று

மின் விசிறியின்
வேகதையில்
உலர்ந்த சிறகுகள் பறந்து
மோட்சமெய்தியது

அந்த அடையாளமன்றி
கவிதையில் மனக் குவியலில்லை
எதைத்தேடி வந்திருக்கும்
அந்தப்பூச்சி?

உணவு தேடியா
உறைவிடம் தேடியா
இல்லை
கவிதை தேடியா?